Visie

Op deze pagina kan u alles vinden over onze visie.

Wij streven we naar een totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling voor elk kind.

Traditie en vernieuwing

We zijn een traditionele school.
Via de werkvormen en methodes streven we naar vooruitgang en kwaliteit.
Zo willen wij de mogelijkheden van elk kind optimaal ontwikkelen.

Troeven

Wij streven naar verdraagzaamheid, zelfstandigheid en onderwijs zo veel mogelijk op maat.. We schenken ook veel aandacht aan de emotionele en motorische ontwikkeling.

Waarden en normen

We streven op onze school naar een positief , veilig leefklimaat voor alle kinderen.
Waarden en normen vinden wij heel belangrijk.
Daarom passen we het schoolreglement stipt toe.

Kwaliteit

We kiezen voor kwaliteit in de leerstof.
We streven ernaar om in de mate van onze mogelijkheden, extra begeleiding te geven aan wie dit nodig heeft.
Zelfstandigheid staat voorop.

Wereldvisie

Op het einde van de lagere school bezitten onze kinderen een realistische wereldvisie.
Zij leerden belang te hechten aan natuurbehoud, gezonde leefgewoonten en veiligheid.

Wij willen een gezonde school zijn

 • met een warme en geborgen omgeving
 • waar iedereen gelukkig kan zijn.

Wij zijn een zorgzame school met oog voor:

 • de mens
 • de school zelf
 • de omgeving
 • de wereld

Onze school is een groene school met veel aandacht voor:

 • gezonde voeding:
  • aangepaste, evenwichtige maaltijden
  • verse, in onze keuken bereide maaltijden
  • gezonde tussendoortjes
  • geen snoep
  • promoten van fruit en water
 • beweging binnen de schoolmuren
 • beweging buiten de schoolmuren
 • aandacht voor MOS (milieuzorg op school)

Wij willen onze ouders betrekken bij ons project ‘gezonde school’.

Met het oog op vandaag

ICT kan het onderwijs en leerproces verbeteren en een educatieve meerwaarde bieden. Het biedt een uitstekende gelegenheid om kinderen de reflex bij te brengen zelf te gaan zoeken naar oplossingen en gebruik te maken van aangeboden strategieën. De educatieve meerwaarde van ICT kan wel enkel ten volle zijn vruchten afwerpen indien ze gecombineerd wordt met andere leermiddelen. Naar tweede en derde graad toe moet de leerkracht in staat zijn de kinderen op zo’n manier te begeleiden dat zij voor zichzelf referentiekaders ontwikkelen waarmee ze zelfstandig informatie kunnen sorteren en tot gebruiksklare kennis verwerken. Hierbij moeten de kinderen evenwel ten allen tijde kritisch kunnen blijven voor de informatiestorm die op hen afkomt.

Met het oog op de toekomst

Alle kinderen moeten een algemene kennis van en vertrouwdheid met computers verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij. Het belang van ICT-kennis in onze maatschappij groeit namelijk met de dag en daarom moeten de kinderen binnen het onderwijs alle mogelijke kansen krijgen om deze kennis en vaardigheden op te nemen. Door ICT als middel te gebruiken vanaf de kleuterklas wordt dit doel het best bereikt.

Hoe wil het schoolteam dit realiseren?

Door te werken met allerhande multimedia willen wij het leerklimaat en de prestaties van de leerlingen positief beïnvloeden. Kinderen zijn zeer gemotiveerd om rond ICT te werken. Dus dat speelt alvast in het voordeel.

Wij gaan er wel degelijk vanuit dat ICT in de school geen apart vak is, geen doel op zichzelf. We streven ernaar om het werken met multimedia te integreren binnen de bestaande leervakken als wiskunde, taal, wereldoriëntatie,…

Het toegankelijker maken van het onderwijs door de integratie van ICT binnen de lessen biedt aan elk kind enorme mogelijkheden om leerinhouden te consumeren.
Dankzij ICT kunnen we kinderen leren communiceren en informatie uitwisselen met andere kinderen, culturen, enz… om zo actief deel te nemen aan wat er zoal op de wereld gebeurt.

Al jaren is deze school bezig met de digitalisering: zo zijn er ondertussen iPads en interactieve digitale schoolborden. Ook wordt er geïnvesteerd in ondersteunende educatieve software.

Wist u trouwens dat De Regenboog elk jaar in de prijzen valt omwille van hun ontelbare inspanningen op vlak van digitaal onderwijs?

Onder leerbegeleiding verstaan we het ondersteunen van onze leerlingen op alle vlakken.

De leerkrachten kennen de leerlingen het best.
Leerkrachten gaan te rade bij hun collega’s, bij de leerbegeleider (= onze extra leerkracht), bij de zorgcoördinator en bij de directie.

Dit kan op elk moment, maar eveneens op vaste overlegmomenten tijdens het schooljaar.

Indien nodig, neemt de zorgcoördinator contact op met het CLB (na overleg met de ouders). Het CLB helpt de kinderen en hun ouders en ondersteunen school.

Tenslotte is waar nodig, samenwerking met logopedisten, kinesisten, … mogelijk.

Gegevens CLB:
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Eikelstraat 2
9900 Eeklo
tel: 09/377.36.93